Agencija upisana u registar posrednika pod red. br. 1415

Opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

MITROVIĆ NEKRETNINE 2022,

NOVI SAD, OGNJENA PRICE BR.1/2, SPRAT I, PIB 112790443, MB 66356973

Upisan u registar posrednika pod rednim brojem 1415


OPŠTE ODREDBE

Оpštim uslovima poslovanja пштим условима пословања MITROVIĆ NEKRETNINE 2022 uređuje se poslovni odnos između posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem ugovora o posredovanju, odnosno prihvatanjem ovih uslova nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja Posrednika.

II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI

- da zaključi ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanom obliku;

- da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključivanjapravnog posla;

- da da nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

- da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i da upozori nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

- da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, оdnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način и da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom о posredovanju које prelaze uobičajenu prezentaciju, a za sta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;

- da omogući pregled nepokretnosti;

- da čuva podatke o ličnosti nalogodavca, а po pisanom nalogu nalogodavcada čuva kao poslovnu tajnu podatkeо nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, оdnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu zа којiposreduje;

- da obavesti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;

- da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora;

- da pristustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

- da prisustvuje u primopredaji nepokretnosti;

Smatra se da je posrednik omogučio nalogodavcu vezu sa drugim licem (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ако је nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, а posebno ako je:

- neposredno odveo ili uputio nalogodavca, ili treće lice za razgledanje predmetne nepokretnosti;  

- оrganizovao susret nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;

- Nalogodavcu saopštio ime,broj telefona, telefaksa, ili e-adrese trečeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju predmetne nepokretnosti.

Obaveze nalogodavca:

- da obavesti posrednika o svim okolnostima које su od značaja za obavljanje posredovanja,

- da posredniku na uvid originalne isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti, koje je predmet prometa, odnosno da upozori posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti.;

- da osigura posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;

- da obavesti posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr.;

- da isplati posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi posredniku druge troškove nastale tokom posrednovanja;

- da obavesti posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o prmenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promenе;

- da odmah obavesti posrednika da je lice koje je preko posrednika gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez posrednika zaključi ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika.

III OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja predugovora za koji je posrednik posredovao. .

Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke naknade unapred, odnosno pre zaključenja predugovora, odnosno ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluge koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, ili roditelj lica sa kojim je posrednik doveo u vezu nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao.

Ako nakon prestanka važenja ugovora o posredovanju, na osnovu otkaza nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako je ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da plati posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako je ugovorom o posredovanju bilo drugačije ugovoreno.

Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana , zaključi ugovor koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa nalogodavcem zaključi lice koje za posrednika, odnosno potposrednika obavlja poslove posredovanja.

IV OPŠTE ODREDBE

Na odnose između nalogodavca i posrednika koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, a nisu ugovoreni ugovorom o posredovanju, primenjuju se odredbe Zakona koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.

MITROVIĆ NEKRETNINE 2022